عنوان
قوبا شه هری
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 19
نقشه
شهر قوبا
توضیحات