عنوان
قیمیل
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 19
توضیحات