عنوان
فیمیل
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 19
توضیحات