عنوان
هرات پیرعبدیل
محل بافت
قوبا جمهوری آذربایجان --قرن 20
توضیحات