عنوان
قدیم میناره
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 19
توضیحات