عنوان
جک
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 20
توضیحات