عنوان
خان
محل بافت
قوبای آذربایجان --اوایل قرن 19
توضیحات