عنوان
زی خور
محل بافت
قوبا جمهوری آذربایجان --قرن 20
توضیحات