مرحوم آقا بزرگ فربخش زاده ی سال 1310  تبریز که به سال 1391 ازدنیا چشم فرو بست ، از پیشکسوتان خوشنام و مطرح در زمینه تجارت فرش و تابلو محسوب می گردید که به سال 1327 با شماره پروانه 24267 از هفده سالگی در تیمچه امیر در نمایشگاه و موزه فرش ملکی خویش بکار تجارت و هنر پردازی تابلوهای نفیس مشغول شدند . حسن شهرت و انصاف ایشان مایه دلگرمی مشتریان بازار فرش و تابلو در یافتن فرشی نفیس بود.
فرزند ایشان " آقای محمود فربخش" از سال 1362 حرفه پدر را دنبال می کند و اعتقاد بر حفظ کیفیت و هویت ، توام با نوآوری در فرش را دارد.